ورق ضدسایش سیدور گرید 3401

گرید ویژه 3401 در ابتدا دارای سختی 240 برینل می باشد اما این فولاد گونه ای طراحی شده است که بر اثر ضربات سخت و سنگین در حین کار سختی آن تا حدود 600 برینل افزایش می یابد.